Going Global Oeganda

De algemene voorwaarden van de reizen via Edukans

World Teacher

Aanmelding

Met het ondertekenen van het opgaveformulier onderschrijf je de algemene voorwaarden. Voor Edukans World Teacher dien je minimaal 18 jaar of ouder te zijn op moment van vertrek.

Acceptatie en uitsluiting van deelname

Edukans kan besluiten iemand niet te accepteren voor deelname aan een Edukans-reis. Edukans behoudt zich het recht voor om iemand van verdere deelname uit te sluiten bij het niet nakomen van de voorwaarden. De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld. Tegen niet-acceptatie en uitsluiting van deelname kan uitsluitend schriftelijk bezwaar gemaakt worden gericht aan de directeur van Edukans. Dit moet gebeuren 2 weken na verzending door Edukans van de beslissing van niet-acceptatie of uitsluiting van deelname.

Voorbereidingsdagen

Edukans organiseert voor elke Edukans-reis voorbereidingsdagen. Deelname aan deze voorbereidingsdagen is verplicht.

Reis- en annuleringsverzekering zelf afsluiten

De deelnemers zijn verplicht om een reisverzekering met werelddekking af te sluiten. Een annuleringsverzekering is optioneel. Wanneer je een annuleringsverzekering wilt afsluiten, kun je daarvoor terecht bij diverse verzekeringsmaatschappijen. Een annuleringsverzekering moet wel afgesloten worden meteen na het ontvangen van de uitnodiging voor de training, die tevens de bevestiging is.

Gedrag

Als je met Edukans op reis gaat onderteken je een Code of Conduct waarin staat welke houding Edukans van haar vrijwilligers en deelnemers verwacht. Heb je in het onderwijs gewerkt, maar ben je op het moment van de reis niet in dienst van een onderwijsinstelling, dan vragen wij om een recente VOG.

Gezondheid

Reizen via Edukans kunnen plaatsvinden onder primitieve omstandigheden. Voor alle reizen is dan ook een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid vereist. Realiseer je dat het sanitair, de hygiëne en de gezondheidszorg minder zijn dan wat je in Nederland gewend bent. Een ziekenhuis kan zich bijvoorbeeld op enkele uren afstand van de verblijfsplaats bevinden.

Edukans zorgt ervoor dat de partners contact hebben gelegd met gekwalificeerde gezondheidszorg in de regio waar men verblijft. Het is verplicht om bijzonderheden over jouw lichamelijke en/of geestelijke gezondheid, voor zover die beperkingen of risico’s met zich mee kunnen brengen, te vermelden op het aanmeldingsformulier. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld, alleen gebruikt ten behoeve van de reis of in het geval van nood en daarna vernietigd.

Als de deelnemer positief test op Covid vòòr vertrek naar het reisland en daardoor niet mee kan op reis moet hij/zij dit verhalen op zijn/haar reis/annuleringsverzekering.

Als een deelnemer tijdens de reis positief test op Covid gaat hij/zij/hen in quarantaine in het hotel tot er weer kan deelgenomen worden aan het programma. Als hierdoor de terugvlucht gemist wordt zijn de extra kosten voor een hotel en het omzetten van het vliegticket voor de kosten van de deelnemer (of kan dit achteraf verhaalt worden op de reisverzekering van de deelnemer) Edukans helpt bij de organisatie van de verlenging en omzetting van een ticket.

Klachten

Edukans stelt alles in het werk om het verblijf op een van de projecten zo goed mogelijk te laten verlopen. Het is desondanks mogelijk dat er aan sommige verwachtingen niet wordt voldaan. Dit kan de deelnemer op het moment van constatering bij de begeleiding  melden. Als direct bespreken van de ontstane situatie niet mogelijk is of als de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, dan kan deze uiterlijk 2 maanden na afloop van de reis schriftelijk en gemotiveerd worden verzonden aan de directeur van Edukans. Edukans neemt daarop contact op met de deelnemer voor afhandeling van de klacht.

Algemeen voorbehoud

Edukans is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van bezittingen van deelnemers, ongeacht door welke oorzaak dit zou ontstaan. De aansprakelijkheid van Edukans voor schade anders dan letsel of door dood, is beperkt tot driemaal de reissom tenzij er sprake is door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Edukans. Wanneer door een onvoorziene oorzaak, zoals extreme weersomstandigheden, staking, kidnapping, oorlog e.d., schade ontstaat aan personen of goederen in welke vorm dan ook, kan Edukans hiervoor in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld.

Verlenging reis

World Teacher wordt georganiseerd vanuit Edukans om bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs en is gelinkt aan een breder onderwijsprogramma in de projectlanden. De reis is bedoeld voor organisatiedoelstellingen en Edukans wil dat niet vermengen met reizen voor privédoelstellingen. Daarnaast zijn wij als organisatie verantwoordelijk voor de deelnemers die mee op reis gaan en gaan daarom zeer zorgvuldig om met de veiligheid op reis. Door deze redenen staan we het verlengen van de World Teacher reis helaas niet toe. 

Persoonsgegevens

Bij je aanmelding ga je akkoord met het gebruik van je persoonsgegevens. Edukans gaat hier uiteraard zorgvuldig mee om en zal zich houden aan de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Deelnemersbijdrage

De hoogte van de deelnemersbijdrage staat vermeld op de site van Edukans. Hier kun je ook lezen welke kosten in deze prijs inbegrepen zijn. De deelnemersbijdrage dient volgens data vernoemd in de bevestigingsmail te worden voldaan. Is de deelnemersbijdrage 2 weken voor aanvang van het programma niet volledig voldaan, dan kan de deelnemer van deelname worden uitgesloten zonder teruggave van het reeds overgemaakte geld, terwijl de vordering blijft bestaan.

Groepssamenstelling

We streven naar een goede verdeling tussen docenten en schoolleiders binnen de reisgroep. Als er tijdens de inschrijvingsperiode een disbalans ontstaat, zijn we genoodzaakt om de inschrijving voor een bepaalde groep te sluiten.

Afmelden

Wanneer iemand zich afmeldt uiterlijk twee weken voor de trainingstweedaagse dan brengt Edukans geen kosten in rekening. Meldt iemand zich tussen twee weken en de start van de trainingstweedaagse af, dan brengt Edukans €100 in rekening. Indien een deelnemer de volledige of gedeeltelijke deelnemersbijdrage al heeft voldaan, dan wordt dit bedrag teruggestort met inhouding van €100 .

Daarnaast hanteert Edukans annuleringsvoorwaarden zodra de reis dichterbij komt: bij afmelding vanaf 6 weken vóór vertrek ben je de volledige deelnamekosten verschuldigd. Daarvoor alleen de gemaakte kosten. Afmelding voor een Edukans-reis moet altijd schriftelijk gebeuren, bij voorkeur met redenen omkleed.

Niet doorgaan of wijziging van een reis

Edukans behoudt zich het recht voor om een reis te annuleren als er onvoldoende deelnemers zijn. Of wanneer door een onvoorziene oorzaak, zoals extreme weersomstandigheden, staking, faillissement, oorlog, terreurdreiging, epidemieën e.d., de doorgang van een reis in gevaar komt.

Wanneer een reis niet doorgaat, wordt de deelnemer hiervan op de hoogte gebracht. Edukans probeert dan – uiteraard in overleg – de deelnemer bij een andere reis onder te brengen (met gelijkwaardige kwaliteit). De deelnemers worden zo snel mogelijk bij het ontstaan van deze wijzigingen op de hoogte gebracht. Wanneer het niet lukt om een passende vervanging te vinden zal, na aftrek van de gemaakte kosten, het deelnemersgeld worden teruggestort.

Eet- en andere gewoonten

Tijdens een Edukans-reis zal je je moeten aanpassen aan het land en de cultuur waar je te gast bent. Hiervoor gelden enkele regels, zoals niet roken, geen alcoholconsumptie en aangepaste kleding en taalgebruik tijdens het bezoeken van de projecten. De maaltijden zijn zoveel mogelijk afgestemd op de behoeften en wensen van de deelnemers, maar de mogelijkheden zijn door de lokale situatie meestal beperkt. Van de deelnemers wordt verwacht zich daarin te schikken. Het is slechts beperkt mogelijk rekening te houden met diëten en vegetarische eetgewoonten.

Aansprakelijkheid deelnemer

Wanneer een deelnemer door onaangepast gedrag het verloop van de reis ernstig verstoort, kan door Edukans worden besloten de deelnemer van verdere deelname aan de reis uit te sluiten. In dat geval wordt de deelnemer vervroegd naar huis gestuurd. De deelnemer is aansprakelijk voor alle directe en indirecte kosten die hieruit voortvloeien.

Ook als door ongewenst gedrag schade wordt toegebracht aan accommodatie of andermans eigendommen zullen wij de kosten die hierdoor gemaakt worden verhalen op de deelnemer.

Vertrek- en aankomstdatum onder voorbehoud

De data van vertrek en aankomst kunnen door Edukans niet exact vastgesteld worden, omdat de luchtvaartmaatschappijen de vliegschema’s tot kort voor aanvang van de reis nog kunnen wijzigen. Houd daarom rekening met enige speling in je planning voor vertrek en na terugkomst.

Bagage

Elke deelnemer mag een vooraf vastgesteld maximum aantal kilo’s bagage meenemen. Overschrijding van het aantal kilo’s is niet toegestaan. Daarnaast gelden de algemene bagageregels van de luchtvaartmaatschappij waarmee wordt gevlogen.

Beeldmateriaal

Tijdens de reizen wordt er door de staf en de reizigers beeldmateriaal gemaakt. Na terugkomst kunnen deze beelden gebruikt worden voor materialen van Edukans. Door je aan te melden voor een reis ga je hiermee akkoord.