Nieuwsoverzicht
Focus op jongeren ontbreekt in migratieagenda

Focus op jongeren ontbreekt in migratieagenda

PerspActive heeft met interesse kennisgenomen van de Integrale Migratieagenda die op 30 maart jl. met de Tweede Kamer is gedeeld. PerspActive juicht het toe dat het belang van het bijdragen aan werkgelegenheid en perspectief voor potentiële migranten in hun eigen omgeving wordt onderkend. Tegelijkertijd vinden de tien ontwikkelingsorganisaties dat de manier waarop het verband wordt gelegd tussen ontwikkelingsprogramma’s en het tegengaan van migratie zorgelijk is. Werken aan perspectief is juist voor jongeren in Afrika cruciaal.

In het beleid worden zes pijlers onderscheiden. Het onderdeel ‘voorkomen van irreguliere migratie’ gaat over het aanpakken van de grondoorzaken van migratie in zogenaamde herkomstlanden. In een aantal van deze landen draagt PerspActive met programma’s ten behoeve van werkgelegenheid, vakopleidingen, arbeidsbemiddeling en bedrijfsontwikkeling bij aan perspectief voor the next generation.

Naast conflict, klimaatverandering en onveiligheid is het vaak economische uitzichtloosheid die mensen doet besluiten te migreren en het zijn vooral jongeren die deze stap nemen. Het is opvallend dat nergens in de migratieagenda wordt gerept over het feit dat het veelal jongeren zijn die migreren. Jongeren zijn meer dan ooit verbonden met wat er wereldwijd gebeurt en te koop is. Waar perspectief in de lokale omgeving ontbreekt, zullen jongeren sneller besluiten om (irreguliere) migratieroutes te kiezen. Terecht wordt in de migratieagenda geconstateerd dat deze beslissing niet lichthartig genomen wordt. Wel is er inderdaad in veel gevallen sprake van een onrealistisch beeld van migratie. Het is goed dat hier aandacht voor is, en dat het Kabinet onder andere inzet op campagnes om bewustwording over mogelijkheden en risico’s van migratie en de alternatieven te bevorderen. Deze jongeren zijn gebaat bij interventies die hen in hun specifieke context helpen en niet bij meer marechaussee of dichte grenzen.

PerspActive juicht toe dat het kabinet voornemens is extra te investeren in werkgelegenheid. Het is ook goed dat onderkend wordt dat er geen eendimensionaal verband is tussen migratie en ontwikkelingssamenwerking. Onderzoek van het International Migration Institute laat zien dat naarmate ontwikkeling van een land toeneemt, de emigratie uit zo’n land eveneens toeneemt. Jongeren zijn op zoek naar een zinvolle toekomst en zullen gaan als ze de mogelijkheid krijgen die elders te vinden. Perspectief scheppen voor jongeren is daarom relevant in alle lage inkomenslanden met een jonge bevolking die nu economische groei doormaken, niet enkel in landen waar nú veel migranten vandaan komen, zoals de agenda lijkt te suggereren.

PerspActive zal zich blijven inzetten voor werkgelegenheid en perspectief voor Afrikaanse jongeren, en het is goed dat het kabinet het belang daarvan onderkend. Tegelijkertijd wil PerspActive het kabinet oproepen om werken aan werkgelegenheid niet te versmallen tot een instrument ‘tegen migratie’. Dit doet geen recht aan jongeren die zichzelf willen ontwikkelen. Werkgelegenheid en perspectief voor jongeren is een doel op zich. Realistische verwachtingen, zuivere doelstellingen in het belang van jongeren en duidelijke communicatie daarover is wat PerspActive betreft cruciaal.